Algemene voorwaarden

Made by e l l e n

Ellen Van Assche - eenmanszaak
Gallaitlaan 43
2610 Wilrijk
BE0745.326.521
[email protected]
BE29 6528 3004 6664 - BBRUBEBB

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Verkoopster

De webwinkel Made by e l l e n is eigendom van Ellen Van Assche. De maatschappelijke zetel ligt in de Gallaitlaan 43 in 2610 Wilrijk en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0745.326.521 Email-adres: [email protected] - website: www.madebyellen.be

Toepassing

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, die steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

Prijzen en productinformatie

De verkoopsprijzen op de website worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De verkoopster heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na je aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

De verkoopster doet haar uiterste best om productomschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te plaatsen. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen) zijn altijd indicatief en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door een mailtje te sturen.

Kadobonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na deze datum is het niet meer mogelijk om de bon te gebruiken in de winkel of webshop.

Aanvaarding van de bestelling

De verkoopster is enkel gebonden door een bestelling nadat ze deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat ze met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten, de prijszetting en de gedetailleerde orderinformatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Betaling

De betaling van je bestelling gebeurt via het systeem van betaalprovider Mollie.

Levering

In het geval van standaard artikels wordt het pakketje binnen de 4 werkdagen na ontvangst van de betaling overhandigd aan bPost tenzij er anders wordt gecommuniceerd. Gepersonaliseerde bestellingen hebben een levertijd van 7 tot 10 werkdagen. Fouten in de adresgegevens zijn jouw verantwoordelijkheid als Koper en geven aanleiding tot extra kosten wanneer een pakketje opnieuw moet worden verzonden.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden enkel als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behalve in geval van opzettelijke vertraging.

In geval van niet-levering van de goederen (met uitzondering van verzending met postzegels dat zoals vermeld OP EIGEN RISICO is) worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Bestelling

Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een automatische e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht er een foutje in het voorraadsysteem zijn geslopen en is een artikel toch niet meer op voorraad, krijg je daar zo snel mogelijk bericht van.

Herroepingsrecht

Als je goederen (met uitzondering van gepersonaliseerde items) bij mij koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat ik je bestelling heb teruggekregen of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Ik mag wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn komen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht ik dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit mailen naar [email protected]. Ik zal je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen op www.madebyellen.be, sta je als Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen & facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien je je uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard tijdens het orderproces. De verantwoordelijke voor de verwerking, Ellen Van Assche, Gallaitlaan 43 - 2610 Wilrijk, respecteert de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en zal de gegevens niet overmaken aan derden.

Klantenbeheer, verwerking van bestelling, offertes en leveringen worden verwerkt op basis “noodzakelijk voor een uitvoering van een overeenkomst”. Op de verjaardag van de klant (indien hij zich vrijwillig registreerde) kan hij/zij ook gelukwensen ontvangen met daarbij een korting. Dit gebeurt op basis van “toestemming”. Facturatie, debiteuren opvolgen en personeelsadministratie worden verwerkt op basis van “wettelijke verplichting”. Het versturen van emails, om te kunnen communiceren, reclame- of marketingdoeleinden, wordt verwerkt op basis van “gerechtvaardigd belang” zodat we in contact kunnen blijven met elkaar.

Jij als Koper hebt voor al je gegevens het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. In dat geval moet je je als Koper zich richten tot Made by e l l e n via e-mail ([email protected]) of schriftelijk.
Voor meer informatie over de privacy-wetgeving kan je je als koper wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan j via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Made by e l l e n, Gallaitlaan 43 - 2610 Wilrijk of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kunt je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor standaard communicatie: Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor standaard communicatie. Hiertoe kan je je steeds richten tot
Made by e l l e n, Gallaitlaan 43 - 2610 Wilrijk,of via Email: [email protected].

De persoonsgegevens die Made by e l l e n verwerkt, zullen worden bewaard gedurende een beperkte termijn die noodzakelijk is om je een betere service te kunnen aanbieden en die in de meeste gevallen gebaseerd is op wettelijke bepalingen (onder andere op het gebied van boekhouding , facturatie , enz.).

Made by e l l e n kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de site www.madebyellen.be gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het  mogelijk de site www.madebyellen.be permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Als Klant beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel [email protected]).

Klachten

Indien je niet tevreden zou zijn met je bestelling, mag deze binnen de 14 werkdagen teruggestuurd worden op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn MET UITZONDERING VAN GEPERSONALISEERDE JUWEELTJES. Laat dit wel eerst via mail weten zodat ik je de retourgegevens kan bezorgen. De verzendkosten zijn voor kosten van de koper. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in de originele verpakking, wordt het aankoopbedrag min de verzendingskosten teruggestort.

Op alle goederen die verkocht worden, geldt de wettelijke garantie van 2 jaar (24 maanden). Deze garantie dekt de “non-conformiteit” van de goederen, d.w.z. alle situaties waarin het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

Overmacht

De verkoopster is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar wil om, zoals bijvoorbeeld moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die de verkoopster of haar leveranciers raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Bewijs

Het elektronisch bewijs (e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

Scheidbaarheid

Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet van toepassing zou zijn, blijven de andere voorwaarden volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met mij als verkoopster worden beheerst door het Belgisch recht.

Disclaimer

De domeinnaam madebyellen.be, het logo en andere bestanddelen zoals foto’s van items verbonden aan Made by e l l e n worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Wie ze graag reproduceert of verspreidt onder het publiek moet hiervoor eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen aan Ellen Van Assche.

De juweeltjes worden gemaakt met kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kinderen kleiner dan 4 jaar. 'Made by e l l e n' kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren door of bij het dragen van haar juweeltjes.

Alle informatie op de website wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het toch mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. Made by e l l e n, vertegenwoordigd door Ellen Van Assche, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden.

De verkoopster behoudt zich het recht om ten allen tijde en zonder verwittiging de voorwaarden te wijzigen.

 
Deze webshop maakt gebruik van cookies. Ga je hier mee akkoord? Manage cookies